Events

15 Sep
27 Sep
12:00 am - 11:59 pm
Rosh Hashanah
12:00 am - 11:59 pm

24 Sep
12:00 am - 11:59 pm
Yom Kippur
12:00 am - 11:59 pm

26 Sep
12:00 am - 11:59 pm
Mawlid al-NabĪ
12:00 am - 11:59 pm

29 Sep
06 Oct
12:00 am - 11:59 pm
Sukkot
12:00 am - 11:59 pm

03 Oct
2:30 pm - 5:00 pm
Fall Convocation
2:30 pm - 5:00 pm

1CW
09 Oct
12:00 am - 11:59 pm
09 Oct
27 Oct
12:00 am - 11:59 pm
09 Oct
12:00 am - 11:59 pm
10 Oct
7:00 pm - 8:00 pm
20 Oct
12:00 am - 11:59 pm
23 Oct
12:00 am - 11:59 pm